سنسور سقفی پارادوکس

سنسور حضور پارادوکس

سنسور سقفی

12 ولت

قابل استفاده از سیستم هوشمند