سنسور سقفی Wifi

سنسور حضور wifi

سنسور سقفی

ارتباط از طریق wifi با نرم افزار tuya و Smart Life

قابل استفاده از سیستم هوشمند